Sizi Arayalım
Varlık Yönetim Şirketlerince Takip Edilen ve Belirlenen Tutarı Aşmayan İcra Takiplerinin Yarısının Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçesinden Karşılanarak Takibin Sonlandırılmasına İlişkin 7420 Sayılı Kanun Tebliği Yayımlanmıştır

DUYURU: 07.03.2023/42

Varlık Yönetim Şirketlerince Takip Edilen ve Belirlenen Tutarı Aşmayan İcra Takiplerinin Yarısının Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçesinden Karşılanarak Takibin Sonlandırılmasına İlişkin 7420 Sayılı Kanun Tebliği Yayımlanmıştır

03.03.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile belirlenen tutarı aşmayan icra takiplerinin sonlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlemiştir.

Hatırlanacağı üzere, 09.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7420 sayılı Kanun’un geçici 3. maddesinde, varlık yönetim şirketlerince devir ve temlik alınan takipteki bazı alacakların tasfiyesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştı. (10.11.2022 tarihli, 10 Sayılı Rehberimiz)

Buna göre, Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerince, banka ve diğer mali kurum ve kuruluşlardan 15.08.2022 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla devir ve temlik alınan ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla anapara takip bakiyesi 2.500 TL ve altında bulunan bireysel nitelikli her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı alacakların anapara borç tutarının %50’si; kalan anapara, faiz, masraf, vekalet ücretleri ve benzeri alacakların takibinden feragat edilmesi şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’ye aktarılacak tutardan Fonun iştiraki olan varlık yönetim şirketi aracılığıyla ilgili varlık yönetim şirketine ödenecektir.

Bu kapsamda, 03.03.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile belirlenen tutarı aşmayan icra takiplerinin sonlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlemiştir.

Sözü edilen Tebliğ’de yer alan açıklamalar, özetle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Feragat Öncesi Yapılacak İşlemler ile Ödeme

Şirket, Alacaklılar ve Risk Merkezince Yapılacak İşlemler

Alacaklılarca, bankalardan 15.08.2022 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla devir ve temlik alınan ve Kanunun yürürlüğe girdiği 09.11.2022 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla anapara takip bakiyesi 2.500 Türk lirası ve altında bulunan bireysel nitelikli her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı alacaklar bu Tebliğ kapsamında tasfiye edilebilir. Bu kapsamda tasfiye edilecek tutar bir borçlunun tüm alacaklılara olan anapara takip bakiyesi toplamı dikkate alınarak tespit edilir.

Alacaklıların, Risk Merkezi kayıtlarına göre 15.08.2022 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla devir ve temlik aldığı bireysel nitelikli her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı ve 09.11.2022 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla anapara takip bakiyesi 2.500 Türk lirası ve altı olan alacakları, Kanun kapsamında değerlendirilecek olanların belirlenmesi amacıyla Risk Merkezi tarafından alacaklılara bildirilir.

Alacaklılar, ikinci fıkra kapsamında kendilerine bildirilen alacaklardan, 09.11.2022 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla icra müdürlükleri tarafından takibi yapılan, 15.08.2022 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla bankalardan devir ve temlik alınan anapara takip bakiyesi 2.500 Türk lirası ve altında bulunan alacaklarına yönelik her bir icra dosyasına ilişkin icra takip numarası ile borçluya ilişkin bilgileri (adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası) ve devir ve temlik aldığı banka numarasını Risk Merkezine bildirir.

Risk Merkezi, bir borçlunun tüm alacaklılara olan anapara takip bakiyesi toplamının 2.500 Türk lirası ve altında kalan borçlarına yönelik, borçlu ve alacaklı bazında oluşturacağı üçüncü fıkrada yer alan bilgileri de içeren nihai listeyi Bakanlığa iletir. Bakanlık tarafından ilgili liste, Adalet Bakanlığı ve TMSF ile paylaşılır. TMSF tarafından ilgili liste, Şirket ile paylaşılır. İlgili alacaklıların kendi alacaklarına yönelik oluşturulacak nihai liste, alacaklılara Şirket tarafından ayrıca iletilir.

Alacaklılar, kendilerine Şirket tarafından iletilen liste üzerinden Tebliğin 6. maddesinde düzenlenen gerekli işlemleri yürüterek anılan madde kapsamında icra dairesince oluşturulacak belge ile birlikte her ayın ilk iki iş günü içerisinde Şirketten ödeme talebinde bulunur. Bu kapsamda aşağıdaki işlemler yapılır:

 • Alacaklılar ödeme talebini; talepte yer alan her bir icra takip dosyası bakımından kalan anapara, faiz, masraf, vekalet ücretleri ve benzeri alacaklarının takibinden feragat edildiğine ilişkin beyanlarını içeren dilekçeyle yapar.
 • Ödeme talebinde; toplam tutarın yanı sıra, her bir icra dosyasına ilişkin Tebliğin 6. maddesi kapsamında icra dairesince düzenlenen belge (evrak doğrulama kodu ile birlikte), feragat edilen tutar, anapara takip bakiyesi, talep edilen ödeme tutarı ve borçluya ilişkin bilgiler (Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve benzeri) dijital kopyaları ile birlikte Şirkete bildirilir.
 • Bakanlık veya sekizinci fıkra kapsamında düzenlenen protokol ve/veya sözleşmelerde öngörülmesi durumunda Şirket, alacaklılardan bu fıkra kapsamında yürütülecek işlemlere ilişkin ek bilgi, belge ve doküman talebinde bulunabilir.

Şirket, beşinci fıkra kapsamında gerçekleştirilecek taleplere ilişkin belgelerin kendisine iletilmesinden sonra gerekli kontrolleri sağlayarak üç iş günü içerisinde TMSF’den ödeme talebinde bulunur. Şirket, TMSF’den ödeme talebinde bulunurken;

 • Ödemeye konu alacakların Risk Merkezince oluşturulan nihai listede olup olmadığının,
 • Ödeme talebindeki tutarın, 6. madde kapsamında oluşturulan belgede yazan tutarlar ile Risk Merkezince oluşturulan nihai listedeki anapara takip bakiyesinden düşük olanın yarısı kadar olup olmadığının,

kontrolünü gerçekleştirir. Şirket, varsa eksik belgelerin alacaklı tarafından tamamlanmasından sonra TMSF’den ödeme talebinde bulunur.

Şirket, Risk Merkezince düzenlenen listedeki borçlara yönelik TMSF tarafından kendisine aktarılan tutarı en geç üç iş günü sonra alacaklılara aktarır ve TMSF aracılığıyla Bakanlığı bilgilendirir. Aktarılacak tutar her bir borçlu bazında 1.250 Türk lirasını geçemez. Risk Merkezince düzenlenen nihai listede yer almayan alacaklara ilişkin, 6. madde kapsamında feragat belgesi düzenlenmiş olsa bile, ödeme gerçekleştirilmez.

Şirket ve alacaklılar, kendi aralarında bu Tebliğ kapsamındaki işlemlerin yürütülmesi adına protokol ve/veya sözleşme imzalar.

Bu Tebliğ kapsamında ödemesi yapılan alacaklara karşılık, 09.11.2022 tarihinden sonra alacaklılar tarafından yapılmış tahsilatlar yine bu alacaklılar tarafından borçlusuna iade edilir.

Alacaklı, ödemenin kendisine yapıldığı gün kendi bilgi işlem sisteminden dosyaların kapatılmasını sağlar ve aynı gün Risk Merkezine bildirimde bulunur.

Bakanlık ve TMSF Tarafından Yürütülecek İşlemler

TMSF, kendisine iletilen ödeme taleplerini üç iş günü içerisinde Bakanlığa iletir. Bakanlık iletilen ödeme taleplerine ilişkin gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra ödemeyi TMSF’ye yapar. TMSF kendisine yapılan ödemeyi üç iş günü içerisinde Şirkete aktarır.

İcra Dosyalarına İlişkin İşlemler

İcra Dairelerinde Takip Edilen İcra Dosyalarında Yapılacak İşlemler

Alacaklı veya vekili, Kanunun geçici 3. maddesi uyarınca aşağıdaki işlemleri yapar:

 • Alacaklı veya vekili, ilgili icra dairesine her bir icra dosyası için ayrı ayrıolmak üzere feragat talebinde bulunur.
 • Feragat talebi, UYAP Avukat PortalTalep Karşılama Ekranı esas olmak üzere, Avukat Portal, Kurum Portalüzerinden veya ilgili dosyaya fiziki olarak dilekçe sunulmak suretiyle yapılır.
 • Feragat talebinde, kalan anapara, faiz, masraf, vekalet ücretleri ve benzeri alacak hakkından açıkça feragat edildiği hususu ile feragat nedeniyle hacizlerin kaldırılarak icra takip dosyasının kapatılması ve varsa sair talepler yer alır.

Feragat dilekçesini alan icra dairesi aşağıdaki işlemleri yapar:

 • İcra müdürü, feragat talebini kabul veya reddeder.
 • Alacaklıların, bankalardan 15.08.2022 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla devir ve temlik alınan ve 09.11.2022 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla icra müdürlükleri tarafından takibi yapılanlardan bireysel nitelikli her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı alacağına yönelik icra müdürünce talebin kabul edilmesi durumunda icra müdürü; hacizleri kaldırır, dosyayı kapatır ve Kanunun geçici 3.maddesi uyarınca dosyanın icra tahsil harcı ve vazgeçmeye ilişkin harç ile cezaevi harcı ile vekalet ücreti ve yargılama masrafı alınmaksızın feragat nedeniyle kapatıldığına dair belge düzenler.
 • İcra dairesince düzenlenecek belgede; birim adı, dosya numarası ve türü, alacaklının unvanı, vergi veya mükellefiyet numarası, ticaret sicil numarası, varsa vekilinin adı ve soyadı, borçlunun adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, dosya açılış tarihi, asıl alacak tutarı, toplam feragat edilen tutar ve dosyanın Kanunun geçici 3. maddesi kapsamında kapatıldığına dair hususlar belirtilir.
 • İcra dairesince düzenlenecek belge, dosyanın kapatılması ile oluşturulur ve elektronik imzalı olarak dosyasına kaydedilir.
 • Talebin değerlendirilmesi ve dosyanın kapatılması işlemleri icra müdürü veya icra müdür yardımcısı tarafından yerine getirilir, diğer işlemler ise icra personeli tarafından yapılabilir.
 • Talebin kabul edilmesi halinde icra müdürü, haczin kaldırılmasına karar verir, UYAP entegrasyonu kapsamında gerekli işlemleri yapar ve masraflar yatırılırsa ilgili kurum veya kuruluşlara bu kararı gönderir.
 • Kanunun geçici 3. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra icra dosyasına yapılan ödemeler dosya borçlusuna iade edilir.
 • İcra dairesince düzenlenecek belgede yer alan bilgiler Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce, talep eden kamu kurum veya kuruluşları ve Şirket ile entegrasyon kapsamında elektronik ortamda paylaşılır.

Söz konusu Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandığı 03.03.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 3. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                            Saygılarımızla.

Dosyalar